МОДУЛ 5

Креативността в живота

Целта е участничките да осъзнаят колко удовлетворени се чувстват в момента в различни области на живота (семейство, приятели, работа и т.н.), да ги насърчим да започнат да подобряват удовлетвореността си в тези области и да им предоставим съвети и техники за това, за да живеят продуктивен, щастлив и пълноценен живот.

Групови дейности

Дейност 1 – Колелото на живота Мандала

Самообучение

Video – WOOP exercise
Video – Eisenhower Matrix
Video – Productivity tips

Домашна работа

Дейност 1 – Време за мен
Дейност 2 – Преглед на колелото на живота

Групови дейности

Дейност 1 – Колелото на живота Мандала

Обща продължителност присъствено (2 часа)

Общо времетраене онлайн (напр. 15 – 20 мин.)

Материали

 • Работни листове за дейности
 • Писалка, молив
 • Цветни моливи/водни бои

Цели: Колелото на живота е инструмент, с който можете да направите моментна снимка на това как възприемате баланса в живота си в деня, в който изпълнявате упражнението. То осигурява незабавен преглед на измеренията на живота ви в предварително определени категории като взаимоотношения, приятели и семейство, финанси и здраве. Този инструмент помага за създаване на самосъзнание. Не забравяйте, че именно самопознанието ни дава възможност да придобием посока и да се съсредоточим, така че да можем да направим необходимите промени, за да създадем пълноценен и балансиран живот.

Подготовка: Колелото на живота обикновено представлява кръг, разделен на няколко части, като всяка част е обозначена с една област от живота, например кариера, здраве, отдих, романтика, духовност и т.н. Създават се поредица от концентрични кръгове на равни разстояния от центъра – обикновено 10 – като „1“ е най-вътрешният кръг, а „10“ е външният кръг. Практиката се състои в това да отбележите във всяка част на пая каква степен на удовлетвореност изпитвате в тази област на живота по скалата от 1 до 10, като 1 е най-малко удовлетворен, а 10 – напълно удовлетворен. Готовата диаграма има за цел просто да ви даде визуална представа за това в кои области на живота си сте повече или по-малко доволни в този момент. Тя е инструмент, който ви позволява да видите цялостната картина.

Описание за присъствено изпълнение

ЧАСТ 1 ОТ ДЕЙНОСТТА (ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ЧАС)

Стъпка 1: Въведение (10 мин.)

Започнете дейността с разговор с групата за балансирането на различните аспекти на живота им. Трудно ли им е да балансират между семейството, работата и времето за мен? С кои измерения на живота се справят в тези моменти от живота си? (майчинство, партньорство, работа, приятелство и др.)

Продължете дискусията с въпроса: Чували ли сте някога за израза „управление на живота“?

Помолете участничките да помислят сами какво означава изразът, какви умения трябва да притежава човек за успешно управление на живота и т.н. и ги помолете да напишат идеите си. Насърчете ги да споделят своите мисли, идеи с групата.

Дайте определение за управление на живота: „Управлението на живота е способността да се справяте с всичко, от което се нуждаете, за да живеете продуктивен, щастлив и пълноценен живот. То е тясно свързано с управлението на времето. Управлението на живота е свързано с трансформиране на начина на мислене, така че да можете да се справяте със стреса, да овладявате емоциите си и да поемате контрол върху.“ (Източник: https://www.tonyrobbins.com/productivity-performance/manage-your-life-not-a-list/ )

Стъпка 2: Направете упражнението „Колелото на живота“ (20 минути)

Колелото на живота е инструмент, който ви помага да определите доколко сте удовлетворени от различните аспекти на живота си, като взаимоотношения, приятели и семейство, финанси и здраве. Този инструмент помага за създаване на самосъзнание и поставяне на цели за бъдещето за по-добро управление на живота.

Дайте на участничките шаблон на колелото на живота и им дайте инструкции как да попълнят колелото на живота:

·        Първо им кажете да определят 8 измерения на живота, които ще използват в упражнението. Можете да им дадете предложения, но те могат да редактират категориите, ако те не отразяват точно аспектите на техния живот:

 1. Здраве и любов към себе си
 2. Майчинство
 3. Партньорство
 4. Подкрепа (вашата общност)
 5. Работа и кариера
 6. Забавление и отдих
 7. Лично израстване
 8. Пари и финанси
 • Изберете и запишете 8-те измерения на живота, всяко на един ред, предвиден около колелото.
 • След това помислете за всяко измерение. Доколко сте удовлетворени от това измерение на живота? Има ли нещо друго, което искате да постигнете в тази област?  
 • Оценете удовлетвореността си от всяко измерение на живота. Оценката трябва да се основава на удовлетворението ви, което чувствате в този момент. Представете си, че центърът на колелото е 0, а външният му край е 10. Изберете стойност между 1 (много неудовлетворена) и 10 (напълно удовлетворена). Отбележете резултата по вертикалните линии вътре в кръга за всяко определено измерение на живота.

ВАЖНО: Използвайте ПЪРВОТО число (резултат), което ви хрумне, а не числото, което смятате, че трябва да бъде!

 • Сега нарисувайте по едно цветно листенце за всяко измерение на живота, достигащо определения резултат (разгледайте предоставения пример за колелото на живота).
 • Оцветете го. Използвайте различни цветове за всяко измерение на живота. Оцветете и фона.

Стъпка 3: Оценка (15 минути)

Усещате ли, че колелото на живота ви е равномерно и балансирано? Помолете участничките да напишат оценка за всяка област – защо са я оценили така, доволни ли са от резултата/състоянието в момента? Какво биха променили? Помолете ги да споделят резултатите си с групата.

Стъпка 4: Поставяне на цели (15 минути)

Резултатите от „колелото на живота“ могат да ви помогнат да решите кои измерения на живота искате да подобрите. Обикновено, но не винаги, това са измеренията на колелото на живота с по-ниски резултати за удовлетвореност.

Представяне на техниката SMART за писане на цели: SMART цели означава конкретни, измерими, постижими, подходящи и навременни. Определянето на тези параметри, тъй като те се отнасят до вашата цел, помага да се гарантира, че целите ви са постижими в рамките на определен период от време. Този подход елиминира общите положения и догадките, определя ясен график и улеснява проследяването на напредъка и идентифицирането на пропуснатите етапи.

Помолете участничките да запишат своите цели, свързани с измеренията на живота, определени в колелото на живота, и да използват целите SMART.

ЧАСТ 2 ОТ ДЕЙНОСТТА (ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 1 ЧАС)

Стъпка 1: Дейност за управление на времето (30 мин.)

Помолете участничките да погледнат още веднъж колелото на живота, което изработиха по време на стъпка 2, дейност 1. Дали тяхното колело е небалансирано, защото смятат, че им липсва време за някои дейности/развитие в определени измерения на живота?

Поканете ги да помислят сами за нормалния си ден (текущата ситуация) и да запишат графика си (шаблон Личен график).

Сега ги помолете да напишат отново графика (шаблон „Идеален дневен график“), като включат дейностите, които биха искали да правят/да имат, но смятат, че нямат време (например да тренират, да имат време за себе си, да пият кафе с приятели, да четат, да излязат с партньора си …). Все пак те трябва да са реалистични по отношение на ситуацията си (като се има предвид, че денят има 24 часа, работата, ежедневните задължения …).

Помолете ги да сравнят графиците. Има ли нещо, което могат да направят, за да включат в дневния си график дейности, за които смятат, че просто нямат време? Могат ли да подредят дейностите си по важност, да делегират някои дейности, да се откажат от някои задължения и т.н.? Всичко това е част от управлението на времето. Управлението на времето е координиране на задачите и дейностите с цел постигане на максимална ефективност на усилията на индивида.

Помолете ги да попълнят шаблона (Управление на времето) и ги поканете да споделят резултатите си.

Стъпка 2: Визуализиране на Мандалата на колелото на живота (30 мин.)

Обърнете внимание на участниците, че колелото на живота, създадено в стъпка 2, дейност 1, прилича на мандала, но вероятно в повечето случаи колелото не е симетрично, каквито обикновено са мандалите. Мандалата е символ на Вселената в нейната идеална форма – в тази част на дейността помолете участничките да визуализират своя идеален резултат на колелото на живота (което означава, че удовлетвореността им във всички определени измерения на живота е възможно най-висока) и да създадат мандала на колелото на живота. Като отправна точка участничките ще използват шаблона на колелото на живота, като добавят форми, за да създадат мандала (в работните листове ще намерите образци на мандали, които могат да послужат за вдъхновение). Като алтернатива можете да рисувате мандали върху платно, върху дървени дъски, можете да нарисувате чаша за кафе и т.н. Ако на майките не им е удобно да нарисуват своя собствена мандала, те могат да оцветят предоставените шаблони.

Създаването на мандала изисква много търпение и време и може да бъде чудесен начин да отделите малко време за себе си и за мислите си. Създаването на мандали се разглежда като форма на арттерапия, която може да намали тревожността, напрежението и стреса.

Описание за онлайн изпълнение

Дейността и предоставените работни листове са разработени така, че фасилитаторът да може да я приложи по един и същи начин както присъствено, така и онлайн.

Самообучение

Упражнението WOOP за поставяне на цели

Video – Eisenhower Matrix

Видео съвети за продуктивност за майки

Домашна работа

Следните дейности могат да се изпълняват като домашна работа, за да се приложи изученото съдържание в практиката и ежедневието.

Дейност 1 – Време за мен

Цели: Да насърчи майките да започнат да използват техники за управление на времето, като планират дейностите си.

Дейност 2 – Wheel of life revision

Цели: Да определите доколко сте удовлетворени от различните аспекти на живота, Да се сравнят резултатите с първата оценка, направена в тази програма, Да си поставите нови цели.